GEBRUIKSVOORWAARDEN

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN CTRACK BELGIUM B.V.B.A.

Deze website bestaat uit diverse webpagina’s die door Ctrack Belgium B.V.B.A. worden beheerd.

De Ctrack Belgium B.V.B.A. website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Louter gebruik van deze website veronderstelt akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Ctrack Belgium B.V.B.A. behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en mededelingen te wijzigen.

LINKS NAAR DERDEN

De Ctrack Belgium B.V.B.A. website kan links naar andere websites (“gelinkte websites”) bevatten. De gelinkte websites zijn niet onder de controle van Ctrack Belgium B.V.B.A., Ctrack Belgium B.V.B.A. is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte website noch de links die op een gelinkte website zouden staan noch de wijzigingen en/of updates van een gelinkte website. Ctrack Belgium B.V.B.A. is niet verantwoordelijk voor webcasting en/of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte website. Ctrack Belgium B.V.B.A. verstrekt deze links uitsluitend voor uw gebruiksgemak. Het openen van een link impliceert geen goedkeuring door Ctrack Belgium B.V.B.A. van de gelinkte website noch associatie met haar exploitanten en/of cliënteel.

ONWETTIG GEBRUIK VAN DE CTRACK BELGIUM B.V.B.A. WEBSITE

Het is verboden om de Ctrack Belgium B.V.B.A. website te gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is volgens onderhavige algemene voorwaarden en de wettelijke bepalingen ter zake. U mag de Ctrack Belgium B.V.B.A. website niet gebruiken op een manier die de website kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, de toegang bemoeilijken of het gebruik door andere partijen te beïnvloeden en/of te bemoeilijken. Het is eveneens verboden om materialen of informatie te verkrijgen of trachten te verkrijgen die niet vrijwillig door Ctrack Belgium B.V.B.A. werden aangeboden.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De Ctrack Belgium B.V.B.A. website kan bulletin board services, chat gebieden, nieuwsgroepen, fora, gemeenschappen, persoonlijke webpagina’s, agenda’s en/of andere bericht- of communicatievoorzieningen bevatten die ontworpen zijn om te kunnen communiceren met het publiek in het algemeen of met een groep (collectief, “Communicatiediensten”). U gaat ermee akkoord deze communicatiediensten enkel te gebruiken om berichten en materiaal te verzenden en te ontvangen die relevant zijn voor de betreffende communicatiedienst. Zo bijvoorbeeld, doch niet beperkend, gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van een communicatiedienst niet/geen:

 • De wettelijke rechten (zoals rechten van privacy en publiciteit) van anderen schendt.
 • Informatie publiceert of verspreidt die ongepast, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk is of in het algemeen de rechten van anderen en/of de wettelijke bepalingen ter zake schendt.
 • Bestanden uploadt die software bevatten of ander materiaal dat is beschermd door intellectuele eigendomswetten (of door privacy publiciteitsrechten), tenzij u de rechten daarover bezit of beheert of alle benodigde toestemmingen heeft.
 • Bestanden uploadt die virussen bevatten, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma’s die de werking van andere computers kunnen beschadigen.
 • Goederen of diensten aanbiedt voor zakelijke doeleinden, tenzij de communicatiedienst deze berichten specifiek toelaat.
 • Wedstrijden, piramideschema’s of kettingbrieven uitvoert of doorstuurt.
 • Een bestand downloadt dat geplaatst is door een andere gebruiker van een communicatiedienst waarvan u redelijkerwijs moet weten dat dit niet op een dergelijke manier juridisch verspreid mag worden.
 • Andere gebruikers beperkt of belemmert om gebruik te maken en plezier te hebben van de communicatiediensten.
 • Enige gedragscode of andere richtlijnen schendt die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde communicatiedienst.
 • Informatie verzamelt over anderen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.
 • Van toepassing zijnde wetten of voorschriften schendt.

Ctrack Belgium B.V.B.A. is niet verplicht om de communicatiediensten te controleren. Ctrack Belgium B.V.B.A. behoudt zich echter het recht voor om informatie die op een communicatiedienst geplaatst is te beoordelen en deze naar eigen goeddunken te verwijderen. Ctrack Belgium B.V.B.A. behoudt zich het recht voor om uw toegang tot enige of alle communicatiediensten te allen tijde te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook.

Ctrack Belgium B.V.B.A. behoudt zich het recht voor om te allen tijde de benodigde informatie vrij te geven teneinde te voldoen aan haar wettelijke en/of juridische verplichtingen. De informatie kan door Ctrack Belgium B.V.B.A. gewijzigd, geweigerd of verwijderd worden.

Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonlijke gegevens van uzelf of derden geeft in een communicatiedienst. Ctrack Belgium B.V.B.A. controleert of onderschrijft de inhoud, berichten of informatie die gevonden worden in een communicatiedienst niet, en daarom aanvaardt Ctrack Belgium B.V.B.A. uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid met betrekking tot de communicatiediensten en eventuele acties die voortvloeien uit uw deelname aan een communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen geautoriseerde Ctrack Belgium B.V.B.A. woordvoerders en hun standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Ctrack Belgium B.V.B.A..

Naar een communicatiedienst geüploade bestanden/informatie kunnen onderworpen zijn aan beperkingen op gebruik, reproductie en/of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

INFORMATIE/BESTANDEN VERSTREKT AAN CTRACK BELGIUM B.V.B.A.
OF GEPOST OP DE CTRACK BELGIUM B.V.B.A. WEBSITE

Ctrack Belgium B.V.B.A. eist geen aanspraak op de eigendom van informatie/bestanden die u aan Ctrack Belgium B.V.B.A. verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of post, uploadt, invoert of indient bij de Ctrack Belgium B.V.B.A. website of daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzendingen”). Door uw inzending te plaatsen, in te zenden, te uploaden of in te dienen, verleent u Ctrack Belgium B.V.B.A., haar verbonden ondernemingen en noodzakelijke onderlicenties, wel toestemming om uw Inzending te gebruiken in verband met de werking van hun internetbedrijven, met inbegrip van, zonder beperking, de rechten op: kopiëren, verspreiden, verzenden, publiekelijk vertonen, reproduceren, bewerken, vertalen en formatteren van uw Inzending; en om uw naam te publiceren in verband met uw inzending.

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending. Ctrack Belgium B.V.B.A. is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment verwijderen.

Door het plaatsen, uploaden, invoeren of indienen van uw Inzending garandeert u dat u alle rechten op uw Inzending bezit of op andere wijze vertegenwoordigt of beheert zoals beschreven in deze sectie. Met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten die u nodig heeft om te posten, uploaden, in te voeren of te verzenden van Inzendingen.

AANSPRAKELIJKHEID DISCLAIMER

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE IN OF BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT DOOR DE CTRACK BELGIUM B.V.B.A. WEBSITE, KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN EN PERIODIEK WORDEN ER WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD. CTRACK BELGIUM B.V.B.A. EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJD VERBETERINGEN EN/OF VERANDERINGEN AANBRENGEN IN/AAN DE CTRACK BELGIUM B.V.B.A. WEBSITE. ADVIES DAT OP DE CRACK BELGIË WEBSITE STAAT, IS NIET BEDOELD VOOR HET NEMEN VAN PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE EN FINANCIËLE BESLUITEN. CONSULTEER DE JUISTE PROFESSIONAL VOOR ADVIES IN UW SPECIFIEKE SITUATIE.

CTRACK BELGIUM B.V.B.A. EN/OF HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN CORRECTHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE OP DE CTRACK BELGIUM B.V.B.A. WEBSITE WORDEN GETOOND. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT, WORDT ALLE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS ALS ZODANIG WEERGEGEVEN, ZONDER GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE SOORT DAN OOK. CTRACK BELGIUM B.V.B.A.EN/OF HAAR LEVERANCIERS NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN CONDITIES AANGAANDE DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN GERELATEERDE GRAPHICS, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF CONDITIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT, KAN CTRACK BELGIUM B.V.B.A.EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE WIJZE IN VERBAND STAAN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN DE CTRACK BELGIUM B.V.B.A. WEBSITE, VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE CTRACK BELGIUM B.V.B.A. WEBSITE OF DAARMEE VERBAND HOUDENDE DIENSTEN, HET AL DAN NIET KUNNEN AANBIEDEN VAN DIENSTEN, OF ENIGE ANDERE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAPHICS DIE VIA DE CTRACK BELGIUM B.V.B.A. WEBSITE WORDEN VERKREGEN OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE CTRACK BELGIUM B.V.B.A. WEBSITE.

BEËINDIGING/BEPERKING TOEGANG

Ctrack Belgium B.V.B.A. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de Ctrack Belgium B.V.B.A. website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte ervan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Op onderhavige voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel zich bevindt zijn territoriaal bevoegd. Indien wordt vastgesteld dat enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is volgens het van toepassing zijnde recht, dan zal de onjuiste of niet-afdwingbare bepaling vervangen worden door een geldige, afdwingbare bepaling die het best overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht. Tenzij hier anders vermeld, vormt deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Ctrack Belgium B.V.B.A. met betrekking tot de Ctrack Belgium B.V.B.A. website en vervangt alle voorafgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, zowel elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Ctrack Belgium B.V.B.A. ten aanzien van de Ctrack Belgium B.V.B.A. website.

KENNISGEVING INZAKE AUTEURS- EN MERKENRECHT

Voor alle content op de Ctrack Belgium B.V.B.A. website geldt: Copyright Ctrack by Inseego en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

De namen van bestaande bedrijven en producten die genoemd worden, kunnen handelsmerken van de eigenaren zijn.

De afgebeelde voorbeeldorganisaties producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Een associatie met een echt bedrijf, product, persoon of evenement is onbedoeld of zou daar niet uit afgeleid mogen worden.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden.